Портал Центру інформаційних технологій ОНУ імені І.І.Мечникова

Історія Центру інформаційних технологій ОНУ імені І.І.Мечникова

Logo DITСучасну освіту вже неможливо уявити без використання інформаційних технологій в усіх сферах її діяльності. Навчальний процес, наукові дослідження, міжнародні зв’язки та адміністративна робота в університеті залежить від наявності та рівня розвитку сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій, комп’ютеризованих та організаційно-технічних засобів.

Початок розвитку інформаційних технологій в Одеському державному університеті імені І.І. Мечникова припадає на 1960-ті роки. Започаткували застосування засобів обчислювальної техніки у розв’язанні математичних задач співробітники кафедри обчислювальної математики доценти Кіро С. М. та Швець М. М. У 1959 році починає роботу лабораторія обчислювальної математики. На базі лабораторії у 1962 був створений обчислювальний центр (ОЦ) університету. На той час він став першим обчислювальним центром в м. Одесі. Засновником та першим науковим керівником ОЦ був доцент Кіро С.М., а керівництво роботою було покладено на Салоїда С.М.

На той час штат ОЦ складався з інженерів-електронників та програмістів і налічував близько 30-ти співробітників. Одними з перших співробітників центру були випускники університету Кисіль В.М., Бодюл Н.С., Плотніков В.О, Сердюк Г.М. та інші. Обчислювальний центр був обладнаний з 1959 року аналоговими обчислювальними машинами «МПТ-9», «МН-72», з 1962 року – лічильною машиною «Урал-2», які використовувалися для рішення наукових та інженерних задач пов’язаних з розв’язанням диференціальних рівнянь. В наступні роки парк електронної обчислювальної техніки поповнився ЕОМ «М-220», ЕОМ «МИР», а з 70-х років ЕОМ серії «ЄС».

З започаткуванням розробки уніфікованих програмних комплексів, обчислювальний центр ОНУ став виконувати обчислення для розв’язання різноманітних прикладних задач не тільки внутрішньо-університетських, але і для інших вузів міста. Основним науковим напрямком роботи обчислювального центру у цей період стає проектування, розробка і впровадження автоматизованих систем управління (АСУ) таких як: «Абітурієнт», «Кадри», «Студент» та «Розподіл навантаження по кафедрах».
З середини 70-х років в університеті починає викладатися системне програмування, проводяться дослідження з проблем операційних систем, середніх та великих ЕОМ, технології програмування і пакетів прикладних програм. Відкриваються нові кафедри, та спеціальності пов’язані з інформаційними технологіями. Співробітники кафедри обчислювальної математики працювали над створенням програмного забезпечення для нової ЕОМ, що проектувалася в ІК АН УРСР. Розроблялися системи програмування для мов високого рівня Fortran, Pascal, C.

З початком 80-х років одним з засобів інтенсифікації навчального процесу стало більш широке впровадження обчислювальної техніки. Кількість ЕОМ в університеті зросла за п’ять років більш ніж у десять раз.

Поява в 90-х роках нового покоління обчислювальної техніки – персональних комп’ютерів, а також стрімкий розвиток мережевих технологій і, пов'язаних з ними простих інформаційних сервісів, відкривають нові перспективи використання інформаційних технологій в навчальному процесі. З середини 1990-х років персональні комп’ютери витісняють громіздкі ЕОМ і в ОНУ починається нова ера – комп’ютеризації, яка поступово охоплює усі сфери діяльності університету. Персональний комп’ютер стає інструментом як для навчання, так і для роботи адміністративно-управлінського та учбово-допоміжного персоналу.

У 1996 році в Інституті математики, економіки й механіки утворюється факультет інформаційних технологій та починається підготовка фахівців у галузі інформаційних технологій за напрямком «Комп’ютерні системи та мережі».

Подальшій розвиток інформаційних та телекомунікаційних технологій, комп’ютеризація навчального, наукового процесу та адміністративної роботи університету призвели до необхідності відкриття нових підрозділів університету, які б забезпечували обслуговування комп’ютерного парку, технічних засобів навчання, представлення університету в мережі Інтернет.

В 2003 році в ОНУ був створений Відділ комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та технічних засобів навчання під керівництвом заступника проректора з комп’ютерної техніки та ПЗ Лобачева М.В.
Основними напрямками роботи відділу були роботи, пов’язані з забезпеченням підрозділів університету комп’ютерною технікою та її обслуговуванням і ремонтом, технічна та консультативна підтримка, інформаційна підтримка Web ресурсів та поштової служби. В мережі Інтернет університет був представлений з середини 1990-х років через сайт ІМЕМ, а в 2003 році був створено офіційний сайт ОНУ з власним доменом www.onu.edu.ua.

У 2003 році було покладено початок побудови локальної мережі університету, і вже до кінця 2004 року 5 корпусів університету були з'єднані з центральним вузлом за допомогою мережевих технологій. До 2009 року до мережі були підключені всі підрозділи університету включаючи ректорат, деканати, комп’ютерні класи, адміністративні корпуси, наукову бібліотеку, навчально-дослідницькі інститути і лабораторії, ботанічний сад та інші. Комп’ютерно-інформаційна мережа ОНУ є унікальною не тільки в Одесі, а і на півдні країни. При її побудові були використані такі технології, як Gіgabіt Ethernet, Radіo Ethernet, волоконно-оптичні й VDSL з'єднання. Загальна довжина Fast Ethernet й Gіgabіt Ethernet кабелів перевищує 15 км. Магістральні напрями мережі виконані за Gіgabіt Ethernet технологією з використанням сучасних керованих маршрутизаторів і комутаторів, переважно Allіed Telesyn. Крім цього в процесі керування локальною мережею беруть участь 11 серверних підстанцій (шлюзів) під керуванням Unіx-систем.

Паралельно з Відділом комп’ютерної техніки в університеті продовжує працювати обчислювальний центр під керівництвом доцента Шуміхіна С.А. З метою проведення єдиної політики в області інформатизації учбового процесу, наукових досліджень і систем управління університетом, розробки, впровадження та супроводження нових інформаційно-комунікаційних технологій у 2009 році на базі Обчислювального центру і Відділу комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та технічних засобів навчання створюється Центр інформаційних технологій під керівництвом помічника ректора з комп’ютерних та інформаційних технологій Мороза В.В. та начальника ЦІТ Драгуновського М.М.

Начальником Центру інформаційних технологій з 2009-2013 роки був Драгуновський М. М., старший викладач кафедри теоретичної механіки. З 2013 р. начальником Центру призначається Ковальчук С. В., випускник кафедри теоретичної механіки. Штат Центру ІТ нараховує близько 30 співробітників та комплектується переважно з випускників та студентів університету.

З моменту заснування Центру інформаційних технологій був проведений значний об`єм роботи, результатом якого стали:

  • подальша розбудова єдиної локальної обчислювальної мережі в Університеті;
  • створення потужної серверної групи, що здатна вирішувати найрізноманітніші задачі у сфері управління та навчальному процесі;
  • розроблення власної CMS – системи управління сайтом університету;
  • створення можливості для розміщення Web ресурсів підрозділів університету в домені університету;
  • запуск офіційної поштової служби з використанням передових технологій та сервісів в співробітництві з компанією Google;
  • впровадження допоміжних сервісів в мережі (оновлення антивірусних баз та ОС Windows, синхронізація часу, FTP-архів, аудіо-конференції);
  • надання доступу в міжнародну мережу INTERNET для всіх користувачів інформаційної інфраструктури ОНУ, в освітню мережу GEANT;
  • створення прототипу системи дистанційного навчання;
  • розробка та впровадження інформаційно-аналітичної системи (ІАС);
  • впровадження нових технологій передачі даних по електричних мережах, технології Wi-Fi доступу до мережі Інтернет в навчальних корпусах.

Центр інформаційних технологій постійно розвивається та розширює напрямки своєї діяльності. Значна увага приділяється залученню до роботи студентів університету, для яких стажування в ЦІТ є цінним досвідом першої роботи та надбанням практичних знань в області інформаційних технологій. ЦІТ бере безпосередню участь у комп’ютеризації всіх напрямів діяльності університету, підтримує та забезпечує роботу локальної мережі, формує інформаційно-комп’ютерну інфраструктуру ОНУ.

 

Адреса

вул. Дворянська, 2, к. 40а, к. 42, к. 44

Французький бульвар, 24/26, к. 28 

Email: it@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top